Talk:Main Page: Revision history

Discussion page of Main Page

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 August 2023

  • curprev 07:3007:30, 3 August 2023CherryTeam talk contribs empty −1,432 Blanked the page Tag: Blanking
  • curprev 07:2707:27, 3 August 2023CherryTeam talk contribs 1,432 bytes +1,432 Created page with "Kas yra darbo užmokesčio apskaičiavimo programinė įranga? Darbo užmokesčio apskaičiavimo programinė įranga kontroliuoja ir registruoja viską, kas susiję su darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimu, ir leidžia automatizuoti jo sudarymo procesą, todėl sumažėja darbo krūvis ir klaidų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo valdymas turi būti judri užduotis, užtikrinanti maksimalų jos vykdymo saugumą. [https://cherryteam.lt/lt/ Cherry Team]..."